Δημοσιεύσεις

  • Καλαντζή - Αζίζι, Α., Αναστασίου, Θ., Στριγγάρη, Δ, Βλασοπούλου, Α., & Βαρβέρη, Χ. (2018). Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Περιοδικό "Νέα Υγεία", 98, σελ.8. [διαθέσιμο online]
  • Kalantzi-Azizi, A., & Anastasiou T. (2017). Presentation of an online programme for children refugees: pilot study in Greece. European Journal of Psychotraumatology, 8(4). [διαθέσιμο online]